Advokátní kancelář JUDr. Lady Vidrmert Štarhové

Jako samostatný advokát provozuji praxi v advokátní kanceláři v Brně od roku 2001.
Kancelář se nachází v podnikatelské zóně v Brně-Slatině, Řípská 18a. Jedná se o místo s velmi dobrou dostupností i pro mimobrněnské klienty, blízko sjezdu z dálnice D1, s možností bezproblémového parkování přímo u objektu, ve kterém kancelář sídlí.

Od září 2015 poskytuji právní služby i v kanceláři (pobočce) Brno-Bosonohy, Pražská 156,
která je dostupná z dálnice D1 a blíže klientů z přilehlých vesnic Brna-venkova.

V právní praxi při výkonu advokacie poskytuji komplexní právní servis v oblasti obchodního, občanského, trestního, zdravotnického, pracovního či rodinného práva. Mou specializací je zastupování obchodních korporací i fyzických osob podnikatelů a příprava smluvních dokumentů těmto subjektům. Fyzickým osobám, nepodnikatelům, poskytuji právní služby zejména v oblasti majetkové sféry, převodů nemovitostí, rodinného a majetkového práva. Dále se zaměřuji
na poskytování právních služeb a pomoci společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům. Spolupracuji s realitními kancelářemi a správci budov.

Právní praxi v naší advokátní kanceláři vykonávají advokátní koncipientky Mgr. Vendula Horáková a Mgr. Petra Závodná.

V rámci své činnosti spolupracuji s daňovými poradci, notáři a soudními exekutory.

Právní služby poskytované advokátní kanceláří

Občanské právo

 • Nemovitosti
 • Byty
 • Nájmy
 • Věcná břemena, zástavy, zajištění závazků
 • Realizace zástav, veřejné dražby
 • Smlouvy pojmenované i nepojmenované a vztahy z nich plynoucí
 • Ochrana osobnosti
 • Pozemkové právo

Rodinné právo

 • Vztahy mezi rodiči a dětmi
 • Nezletilí, výživné
 • Smlouvy manželské i předmanželské
 • Rozvody manželství
 • Vypořádání majetku po skončení manželství

Pracovní právo

 • Vztahy z pracovního poměru a nároky z jeho neplatného skončení
 • Pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru
 • Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích a nároky z ní plynoucí

Obchodní právo

 • Obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění
 • Obchodní smlouvy s mezinárodním prvkem
 • Převody a nájmy podniku
 • Směnky, cenné papíry
 • Kapitalizace pohledávek
 • Nekalá soutěž
 • Družstva

Korporátní právo

 • Zakládání obchodních společností
 • Změny v obchodních společnostech
 • Přeměny obchodních společností
 • Koncernové právo
 • Obchodní rejstřík – veškerá agenda
 • Likvidace obchodních společností

Trestní právo

 • Obhajoby ve všech trestních věcech a stádiích trestního řízení
 • Řádné i mimořádné opravné prostředky
 • Mladiství
 • Vazby
 • Zastupování proti státu s nároky na náhradu škody
 • Uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob

Správní právo

 • Katastr nemovitostí – veškerá agenda
 • Stavební právo včetně zastupování před stavebním úřadem

Ústavní právo

 • Sepisování ústavních stížností v civilních i trestních věcech
 • Zastupování před Ústavním soudem

e-Služby

I bez osobní schůzky vám poskytnu telefonickou konzultaci, e-mailem zašleme vyhotovenou smlouvu, právní rozbor nebo návrh na zápis do veřejného rejstříku.

Podmínkou je zaslání všech relevantních podkladů a úhrada předem dohodnuté finanční zálohy, která vám bude následně vyúčtována.

Zvolte rychlou a efektivní komunikaci prostřednictvím našeho webu a ušetřete tak svůj čas.

Právní služby jsou advokáty v zásadě poskytovány za úplatu (§1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb.
ve znění pozdějších předpisů). Našim klientům nabízíme individuální a vstřícné smluvní ceny:

 • • Právní poradenství nabízíme již od 500,– Kč za 30 každých započatých minut.
 • • Sepis listin, smluv a právních rozborů již od 2.000,– Kč.
 • • Zpracování návrhů a žalob již od 3.000,– Kč.

Konkrétní cena za poskytnutou službu je vždy s klientem dohodnuta individuálně.

Odměna advokáta

Odměna je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (ke stažení zde).

Advokát má při poskytování právních služeb vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené shora uvedenou vyhláškou. Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.

Výše uvedená vyhláška rozlišuje dva základní druhy odměny advokáta:


Smluvní odměna

Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna může být sjednána jako:

 • • smluvní odměna časová, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu
     podle počtu hodin právní služby
 • • smluvní odměna úkonová, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu
     podle počtu úkonů právní služby
 • • smluvní odměna paušální, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu
     za celou právní službu bez ohledu na její časový či úkonový rozsah.

Výše smluvní odměny je mezi advokátem a klientem vždy sjednávána s ohledem na očekávanou náročnost věci, přičemž touto náročností se rozumí zejména:

 • • náročnost právní (zastoupení v řízení před okresním soudem – před Ústavním soudem)
 • • náročnost odpovědnostní (právní služba, jejímž předmětem je peněžité plnění
     ve stovkách korun – v miliónech korun)
 • • náročnost jazyková (právní služba v českém jazyce – v cizím jazyce).

Mimo výše uvedené však advokát při sjednávání smluvní odměny přihlíží v některých případech (zejména pokud jde o oblast rodinného práva) i k sociálnímu postavení klienta. Obecně lze uvést, že nejčastějším druhem odměny advokáta je smluvní odměna časová, která se pohybuje v rozmezí 1.000,– Kč až 3.000,– Kč bez DPH za hodinu právní služby.


Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazby mimosmluvní odměny jsou určeny shora uvedenou vyhláškou, úkonem právní služby se ve smyslu shora uvedené vyhlášky rozumí např. sepis smlouvy, sepis žaloby, účast na jednání u soudu, sepis odvolání apod.

Kontakt

JUDr. Lada Vidrmert Štarhová, advokátka
e-mail: starhova@starhova.cz, office@starhova.cz
tel.: 606 900 009

Mgr. Vendula Horáková, advokátní koncipientka
e-mail: horakova@starhova.cz

Mgr. Petra Závodná, advokátní koncipientka
e-mail: zavodna@starhova.cz

Sídlo:
Řípská 18a, 627 00 Brno

Pobočka:
Pražská 156, Brno-Bosonohy

IČ: 66250544, DIČ: CZ7454063837

Advokátka je zapsaná v Seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 09203